bozp

  • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • kategorizace prací v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví
  • zpracování dokumentace bezpečnosti práce nebo její části
  • kontroly a prověrky bezpečnosti práce, posouzení stavu zajištění bezpečnosti práce
  • výběr a zefektivnění nákupu ochranných pracovních pomůcek
  • vyšetřování příčin pracovních úrazů a stanovení nápravných a preventivních opatření
  • školení zaměstnanců

– vstupní v den nástupu
– periodické
– poúrazové
– externích pracovníků

  • účast při kontrolních akcích /státního odborného dozoru

Zajistíme služby odborníků pro vyhrazená technická zařízení k provádění prohlídek a revizí.