Vítejte na webových stránkách BHP.CZ

Co nabízíme

Komplexní zajištění veškerých činností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a pracovní hygieny, tzn. konzultační, poradenská, inspekční a školící činnost formou outsourcingu (nahrazení zaměstnanců službou).

Proč tomu tak je

Legislativní požadavky zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu (viz. zde) po zaměstnavatelích vyžadují, aby zajistili BOZP a PO odborně způsobilými osobami. Tyto legislativní požadavky v našich podmínkách prochází neustálými změnami, což vyžaduje být neustále v obraze, soustavně zapracovávat tyto změny do interních směrnic zaměstnavatele a provádění opatření na pracovištích.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
 • kategorizace prací v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví
 • zpracování dokumentace bezpečnosti práce nebo její části
 • kontroly a prověrky bezpečnosti práce, posouzení stavu zajištění bezpečnosti práce
 • výběr a zefektivnění nákupu ochranných pracovních pomůcek
 • vyšetřování příčin pracovních úrazů a stanovení nápravných a preventivních opatření
 • školení zaměstnanců

– vstupní v den nástupu
– periodické
– poúrazové
– externích pracovníků

 • účast při kontrolních akcích /státního odborného dozoru

Zajistíme služby odborníků pro vyhrazená technická zařízení k provádění prohlídek a revizí.

Hygiena práce - kategorizace prací

Povinností zaměstnavatele je provést zařazení profesí do kategorií a návrh zařazení do kategorií zaslat na příslušnou Krajskou hygienickou stanici.

Termín zpracování:
– do jednoho měsíce od zahájení činnosti zaměstnavatele
– v případě technických a organizačních změn na pracovištích bez zbytečného odkladu

Další povinnosti zaměstnavatele je provádět:

 • školení zaměstnanců v den nástupu:

– zařazení do kategorie prací
– povinné lékařské prohlídky

 • nastavení hygienických požadavků na pracovištích zaměstnavatele

Požární ochrana

  • začlenění do kategorie požárního nebezpečí

  – bez požárního nebezpečí
  – se zvýšeným požárním nebezpečím
  – s vysokým požárním nebezpečím

  • zpracování dokumentace v oblasti požární prevence nebo její části na základě začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • požární preventivní kontroly
  • školení zaměstnanců

  – vstupní v den nástupu
  – periodické
  – externích pracovníků

  • školení vedoucích pracovníků a požárních hlídek

  Zajistíme nákup, instalaci prostředků požární ochrany a jejich následné kontroly, nebo revize.

Osvědčení

 

ZDE

Bc. Lucia Křivánková

ZDE

 

ZDE

 

ZDE

Zdeněk Křivánek

ZDE

Ceny a jejich stanovení

Vzhledem k různorodosti podniků a činností, nelze bez osobního posouzení podmínek, stanovit univerzální ceník.

 • ceny stanovíme dohodou – dle rozsahu a náročnosti zakázky

– dohodnutá hodinová sazba + náklady na dopravu
– paušální sazba dle obtížnosti a objemu požadovaných služeb
Kontakt

Kontakt

kontakt@bhp.cz
Bc. Lucia Křivánková
777 096 850

Zdeněk Křivánek
777 096 859