Vítejte na webových stránkách BHP.CZ

Co nabízíme

Komplexní zajištění veškerých činností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a pracovní hygieny, tzn. konzultační, poradenská, inspekční a školící činnost formou outsourcingu (nahrazení zaměstnanců službou).

Proč tomu tak je

Legislativní požadavky zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu (viz. zde) po zaměstnavatelích vyžadují, aby zajistili BOZP a PO odborně způsobilými osobami. Tyto legislativní požadavky v našich podmínkách prochází neustálými změnami, což vyžaduje být neustále v obraze, soustavně zapracovávat tyto změny do interních směrnic zaměstnavatele a provádění opatření na pracovištích.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • kategorizace prací v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví
  • zpracování dokumentace bezpečnosti práce nebo její části
  • kontroly a prověrky bezpečnosti práce, posouzení stavu zajištění bezpečnosti práce
  • výběr a zefektivnění nákupu ochranných pracovních pomůcek
  • vyšetřování příčin pracovních úrazů a stanovení nápravných a preventivních opatření
  • školení zaměstnanců

– vstupní v den nástupu
– periodické
– poúrazové
– externích pracovníků

  • účast při kontrolních akcích /státního odborného dozoru

Zajistíme služby odborníků pro vyhrazená technická zařízení k provádění prohlídek a revizí.

Hygiena práce - kategorizace prací

Povinností zaměstnavatele je provést zařazení profesí do kategorií a návrh zařazení do kategorií zaslat na příslušnou Krajskou hygienickou stanici.

Termín zpracování:
– do jednoho měsíce od zahájení činnosti zaměstnavatele
– v případě technických a organizačních změn na pracovištích bez zbytečného odkladu

Další povinnosti zaměstnavatele je provádět:

  • školení zaměstnanců v den nástupu:

– zařazení do kategorie prací
– povinné lékařské prohlídky

  • nastavení hygienických požadavků na pracovištích zaměstnavatele

Požární ochrana

    • začlenění do kategorie požárního nebezpečí

    – bez požárního nebezpečí
    – se zvýšeným požárním nebezpečím
    – s vysokým požárním nebezpečím

    • zpracování dokumentace v oblasti požární prevence nebo její části na základě začlenění do kategorie požárního nebezpečí
    • požární preventivní kontroly
    • školení zaměstnanců

    – vstupní v den nástupu
    – periodické
    – externích pracovníků

    • školení vedoucích pracovníků a požárních hlídek

    Zajistíme nákup, instalaci prostředků požární ochrany a jejich následné kontroly, nebo revize.

Osvědčení

 

ZDE

Bc. Lucia Křivánková

ZDE

 

ZDE

 

ZDE

Zdeněk Křivánek

ZDE

Ceny a jejich stanovení

Vzhledem k různorodosti podniků a činností, nelze bez osobního posouzení podmínek, stanovit univerzální ceník.

  • ceny stanovíme dohodou – dle rozsahu a náročnosti zakázky

– dohodnutá hodinová sazba + náklady na dopravu
– paušální sazba dle obtížnosti a objemu požadovaných služeb
Kontakt

Kontakt

kontakt@bhp.cz
Bc. Lucia Křivánková
777 096 850

Zdeněk Křivánek
777 096 859